Начало > Сертификати
 
Строителство
Търговия
Сертификати
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

ISO9001& ISO14001&BS OHSAS18001 ( Ревизия  0 / Дата 07.07.2010 )


ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА Настоящата политика на системата за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа в „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД е част от общата визия за развитие на дружеството.
 
При прилагане на настоящата политика по качеството, околна среда и здраве и безопасност и произтичащите от нея цели ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO9001, ISO14001и BSOHSAS18001.
 
  • Висшето ръководство на „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД с настоящата политика изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите от дружеството продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване;
  • Непрекъснато повишаване на ефикасността на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД;
  • Периодичен преглед на настоящата политика по качество и условия на труд и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда;
  • Равнището на качеството на предлаганите от „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
  • Дружеството, в лицето на Управителите и целия персонал работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа;
  • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД;
  • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с прилаганата политика на системата по качество, околна среда и безопасност и здраве в дружеството.
 
Централен пункт в политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, на „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности. За целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен в ISO9001, както и всички заложени в ISO14001 и BSOHSAS18001 изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска. Подобренията във всички аспекти на дейностите на „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД се отчитат като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване.
 
Управителите на „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД приемат оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажират да я преглеждат при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.